ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Điều khoản dịch vụ Gundam.Info

"GUNDAM.INFO" (sau đây gọi là Trang Web) được quản lý và vận hành bởi Bandai Namco Filmworks INC. và BANDAI SPIRITS CO.,LTD. (sau đây gọi là Các Công Ty). Thỏa thuận này quy định những điều khoản và điều kiện sử dụng dành cho Trang Web.

Điều 1 – Quy định chung

 • Vui lòng đảm bảo đọc kỹ thỏa thuận này trước khi sử dụng Trang Web. Việc người dùng tiếp tục sử dụng Trang Web đồng nghĩa với việc đồng ý với thỏa thuận này.
 • Thỏa thuận này không bao gồm bất kỳ sự đảm bảo nào của Các Công Ty đối với nội dung của Trang Web. Các Công Ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với thiệt hại xảy ra liên quan đến nội dung của Trang Web.
 • Nội dung hoặc URL của Trang Web có thể thay đổi hoặc bị gỡ khỏi chế độ xem công khai bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
 • Bất kỳ bên thứ ba nào được Trang Web liên kết hoặc liên kết đến Trang Web sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung trên trang web của họ và Các Công Ty, cũng như Trang Web, sẽ không phải chịu trách nhiệm.
 • Các Công Ty sẽ không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với những thiệt hại xảy ra do bất kỳ lý do nào, từ việc thay đổi hay gỡ bỏ/không thể truy cập nội dung của Trang Web.
 • Các Công Ty có thể sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc ngừng thỏa thuận này mà không cần thông báo trước với người dùng.
 • Các Công Ty có thể chỉnh sửa thỏa thuận này (bao gồm bổ sung hoặc gỡ bỏ nội dung) bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hay nhận được sự chấp thuận của người dùng. Sau khi chỉnh sửa thỏa thuận, Các Công Ty sẽ coi việc người dùng tiếp tục sử dụng Trang Web đồng nghĩa với việc chấp thuận sửa đổi.
 • Trong trường hợp người dùng vi phạm thỏa thuận này, Các Công Ty có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ cho người dùng mà không báo trước.
 • Người dùng không được chuyển giao, chuyển nhượng hay cấp phép những quyền hay đặc quyền của Các Công Ty cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Người dùng không được thực hiện hành vi vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm quyền của Các Công Ty, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Trang Web.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp pháp lý về thỏa thuận này giữa người dùng và Các Công Ty, tòa án có thẩm quyền xét xử độc quyền ở phiên tòa sơ thẩm, tùy thuộc vào số vụ kiện, sẽ là Tòa án Giản lược Tokyo hoặc Tòa án Quận Tokyo.
 • Người dùng dưới 20 tuổi phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp (cha mẹ giám hộ, v.v.) trước khi chấp thuận thỏa thuận này.
 • Việc sử dụng Trang Web có thể phát sinh chi phí viễn thông, theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Điều 2: Đăng ký thành viên

 • Một phần dịch vụ trên Trang Web sẽ yêu cầu đăng ký thành viên miễn phí và đăng ký miễn phí dịch vụ "Bandai Namco ID" do Bandai Namco Entertainment Inc. vận hành và quản lý.
 • Chỉ những người hiện đang cư trú tại Nhật Bản mới có thể đăng ký thành viên.
 • Mặc dù Trang Web là một dịch vụ thông tin miễn phí, nhưng trong trường hợp nội dung tính phí được cung cấp cùng với dịch vụ, các khoản phí thông tin riêng sẽ được áp dụng.
 • Thông tin cá nhân được đăng ký trong quá trình sử dụng các dịch vụ của Trang Web sẽ được sử dụng cho việc cung cấp thông tin về Trang Web và vận chuyển giải thưởng trong các chiến dịch.

Điều 3: Bản quyền

 • Các Công Ty sẽ giữ mọi bản quyền liên quan đến bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hay các nội dung khác được đăng tải lên Trang Web và nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, xuất bản, truyền tải, phân phối, chuyển nhượng hoặc chuyển giao, cho mượn, dịch thuật, chuyển thể, cấp phép, tái sử dụng khi chưa được cấp phép hay các hình thức chiếm đoạt khác.
 • Không được phép thay đổi nội dung dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Cấm in lại hoặc đăng lại nội dung khi chưa được cấp phép, bất kể vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hay bất kỳ mục đích nào khác.
 • Vui lòng giới hạn trích dẫn trong phạm vi được quy định bởi luật bản quyền.
 • Mọi quyền chỉnh sửa và bản quyền liên quan đến Trang Web sẽ do Các Công Ty hoặc chủ sở hữu bản quyền bên thứ ba nắm giữ.

Sửa đổi ngày 1 tháng 1, năm 2022

KẾT THÚC VĂN BẢN