NHÂN VẬT

Thành viên lực lượng Verde Buster

Diễn viên:
Genta Nakamura

Thành viên của lực lượng đặc nhiệm, làm việc dưới quyền Sergeant để giữ duy trì trật tự tại Thành phố Captain. Trong trường hợp xảy ra sự cố mà cảnh sát thành phố khó có thể ứng phó được, lực lượng đặc biệt của họ sẽ được điều động. Tất cả đều được trang bị cơ bản giống nhau, nhưng được chia thành: đơn vị cơ động và đơn vị trên không, sử dụng các thiết bị khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm và vị trí của tình hình.