NHÂN VẬT

Mã Siêu Gundam Barbatos

Diễn viên:
Daishi Kajita

Mã Siêu là thành viên của Dragon's Watch ở vùng đất nước Thục. Trong thời gian không có Lưu Bị và những người khác, Ma Siêu giữ vai trò quyền lãnh đạo trong thị trấn. Anh ta tự gọi mình là "Cậu bé Quả cầu lửa của Người theo dõi Rồng.