NHÂN VẬT

Võ Thần Quan Vũ v Gundam

Diễn viên:
Keiichi Nakagawa

Hình dạng mới Quan Vũ có được sau các cuộc chiến. Mỗi khi vung Thanh Long Yển Nguyệt Đao đã được phóng đại và cường hóa trong trận chiến, kẻ địch ắt hẳn bị chém nát dù vẫn còn ngoài tầm với.