NHÂN VẬT

Hạ Hầu Uyên Tallgeese

Diễn viên:
Taro Kiuchi

Một trong những người quản lý của Tập Đoàn Blue Wing khổng lồ. Cùng với Hạ Hầu Đôn, anh ấy luôn hỗ trợ Lưu Bị và mọi người.