NHÂN VẬT

Hạ Hầu Đôn Tallgeese Ⅲ

Diễn viên:
Takaaki Uchino

Một trong những người quản lý của Tập Đoàn Blue Wing khổng lồ, quản lý nước Nguỵ. Thông qua các mạng lưới riêng của mình, anh ta thu thập thông tin tình báo từ mọi thế giới, đóng vai trò hỗ trợ cho Lưu Bị và Tôn Kiên.