CÂU CHUYỆN

Tập 10 "Lẻn vào! Viện Bảo Tàng Bóng Đêm"Nhóm của Lưu Bị đã thoát khỏi nguy hiểm nhờ Arsene Gundam X. Họ đã gặp lại Triệu Vân, lúc này đã trở thành người học việc của Arsene. Họ cùng được mời đến căn cứ của Arsene. Ở đây có vô số báu vật, nhưng liệu anh ta là người như thế nào? Với sự giúp đỡ của Arsene, người biết vị trí của Haro, bọn họ đã lẻn vào bảo tàng nơi cất giữ Haro. Trong khi đó, tại một ngôi làng ở Musha World, Tào Tháo và Sasuke đã quyết định hợp tác với nhau để ngăn chặn Nobunaga.