CÂU CHUYỆN

Tập 13 - Gặp Gỡ Tân Long



Cuộc khủng hoảng từng xảy ra ở Kingdom World được Tào Tháo kể lại. Đổng Trác Providence Gundam - vốn là Lãnh Chúa của Lạc Dương đã bị Tư Mã Ý thao túng, nhằm điều khiển lũ BUG và độc chiếm nguồn năng lượng Trinity. Tào Tháo quyết định liên minh cùng Tôn Kiên để giải cứu hiểm nguy cho đất nước và tiêu diệt Đổng Trác. Cùng lúc đó, Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ và Gia Cát Lượng, nhóm bạn trẻ cũng tiến tới Viện Nghiên Cứu ở Lạc Dương để điều tra và ngăn chặn tội ác của Đổng Trác, lúc này họ bị lũ BUG bao vây. May mắn thay, Tào Tháo và Tôn Kiên đã xuất hiện cứu nguy. Khi Lưu Bị và nhóm bạn của mình nghe về mục tiêu của Quân Đồng Minh, họ tình nguyện đi cùng và tiến đến nơi ở của Đổng Trác.